likavka

Služby


LIKAVA - centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku :

 

1. Domov sociálnych služieb 

 

2. Špecializované zariadenie

 

3. Zariadenie pre seniorov

 
- podporné služby :
 

1. Jedáleň

2. Odľahčovacia služba