likavka

LIKAVA – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

034 95  Likavka č. 9

 

POVOLENÉ LEN OBJEDNANÉ NÁVŠTEVY:

- v exteriéry areálu zariadenia, max. počet návštevníkov – 2 osoby u 1 klienta,

- na izbe len u klienta pripútaného na lôžko /nie je možné vysadenie do vozíka/:

  a) ak obýva izbu klient sám /izba do 15 m²/ – max. 1 osoba,

                                                  /izba nad 15m²/ – max. 2 osoby,

  b) ak obývajú izbu dvaja klienti - návšteva len u jedného klienta – max. 1 osoba.

 

 

NEDOPORUČUJEME FYZICKÝ KONTAKT S KLIENTOM – OBJATIA A BOZKY SÚ ZAKÁZANÉ.

 

OBJEDNÁVANIE NÁVŠTEV:

- telefonicky na tel. čísle: 044/430 58 11, mobil 0907 839 371,

- každý pracovný deň v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod., od 12.00 hod. do 16.00 hod.,

- objednanie min. deň vopred na deň a len na presnú návštevnú hodinu.

 

NÁVŠTEVNÉ DNI:

- pondelok, utorok, štvrtok, piatok – exteriér

- streda, sobota, nedeľa – interiér - izba

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

- návštevy v exteriéry: 13.15 hod., 13.30 hod., 13.45 hod.,  14.00 hod., 14.15 hod.,

                                       14.30 hod., 14.45 hod., 15.00 hod., 15.15 hod.,  15.30 hod.,

                                       15.45 hod.,

- návšteva na izbe:       STREDA - 14.00 hod., 15.00 hod., 16.00 hod.,

                                       SOBOTA, NEDEĽA – 09.00 hod., 10.00 hod., 14.00 hod.,

                                                                              15.00 hod., 16.00 hod.

 

FREKVENCIA NÁVŠTEV U KLIENTA DO TÝŽDŇA:

- návštevy v exteriéry – max. 1x

- návšteva na izbe – max. 1x

 

DĹŽKA  NÁVŠTEVY

- v exteriéri – max. 30 min.

- v interiéri - na izbe klienta v jednolôžkovej izbe – max. 30 min.

- v interiéri - na izbe klienta v dvojlôžkovej izbe – max. 15 min.

 

POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKA:

- dodržať čas a deň dohodnutej návštevy, stanovenú frekvenciu návštev do týždňa,

- pri vstupe do zariadenia mať prekryté dýchacie cesty rúškom,

- po príchode do areálu rešpektovať hygienicko-epidemiologické opatrenia v zariadení

  a pokyny zamestnanca zariadenia:

         - návšteva v exteriéry: meranie teploty, dezinfekcia rúk alebo použiť

           jednorazové rukavice, v miestnosti pre návštevy sa zapísať do evidencie

           návštev, podpísať čestné prehlásenie o zdravotnom stave, cestovateľskej

           a karanténnej anamnéze, dodržiavať 2 m odstup medzi osobami, vyhýbať sa

          fyzickému kontaktu s klientom, objatia a bozky sú zakázané,

        - návšteva na izbe: pri vstupe do budovy - meranie teploty, dezinfekcia rúk,

          použiť nové jednorazové rúško, použiť nové jednorazové rukavice, štít,  

          jednorazový plášť, na vrátnici zariadenia zapísať sa do evidencie návštev,

          podpísať čestné prehlásenie o zdravotnom stave, cestovateľskej a karanténnej 

          anamnéze, vyhýbať sa fyzickému kontaktu s klientom, objatia a bozky sú

          zakázané,

- v exteriéri rešpektovať vyhradený priestor pre návštevy, dodržiavať 5 m vzdialenosť 

  od inej návštevy, 

- prinesené veci pre klienta musia byť v pevných obaloch, ktoré musia prejsť  

  Dezinfekciou – zabezpečí zariadenie,

- rešpektovať čas trvania návštevy,  

- bezodkladne informovať zariadenie ak sa u návštevníka do 14 dní odo dňa návštevy     

  objavia prejavy choroby COVID-19 na telefónnych číslach: 044/430 58 11,

  044/430 58 10, 0905 700 027.

 

Z DÔVODU OCHRANY ZDRAVIA KLIENTOV A ZAMESTNANCOV ZARIADENIA NEBUDE NÁVŠTEVA POVOLENÁ OSOBÁM:

- mladším ako 15 rokov,

- so zvýšenou teplotou nad 37,2 °C,

- chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 /príznaky respiračného ochorenia 

  kašeľ, sekrécia z nosa/,

- ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo osobou

  podozrivou z ochorenia na COVID-19, alebo boli s takými osobami v kontakte,

- ktoré pricestovali zo zahraničia /s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19/,

  alebo sú, v kontakte s takýmito osobami.

 

RIZIKOVÝM OSOBÁM DOPORUČUJEME ZVÁŽIŤ NÁVŠTEVU ZARIADENIA:

- osoby nad 60 rokov,

- osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy,

- osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou.

 

 

PROSÍME NÁVŠTEVNÍKOV ZARIADENIA, ABY SLEDOVALI web. stránku zariadenia, kde budú zverejňované všetky zmeny podmienok návštev.

 

 

 

Krízový štáb LIKAVA – CSS, dňa 30.07.2020