likavka

POSTUP KROKOV pre venovanie 2 % z dane nášmu občianskemu združeniu "Aktívni seniori"


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, 

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. krok

Do 15. februára 2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. krok

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 • a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia "Aktívni seniori", ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
 • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie /organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

3. krok

Vyplňte tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vaších údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma)

4. krok

Najneskôr do 30. apríla 2017 doručte formuláre: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech OZ.

 

Postup krokov na poukázanie 2 % (3%) pre fyzické osoby,

ktoré podávajú daňové priznanie:
 

1. krok

vypočítajte si:
 • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia "Aktívni seniori", ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
 • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

2. krok

3. krok

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane. Ak chcete poukázať 2% (3%) z dane v prospech nášho občianskeho združenia "Aktívni seniori", do príslušných kolóniek uveďte:
 • Sumu:                2% z vašej dane, minimálne 3 EUR
 • IČO:                   42071186 
 • Právna forma:    občianske združenie
 • Názov:                "Aktívni seniori" občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých 
 • Sídlo:                 Likavka 9, 034 95  Likavka 

4. krok

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech nášho občianskeho združenia.
 

Postup krokov na poukázanie 1,5 % (2%) pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

1. krok 

Vypočítajte si 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia "Aktívni seniori". Táto suma však musí byť minimálne 8 €.

2. krok

 • a) Ak právnická osoba v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do  31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať  iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 •  b) Ak právnická osoba v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať 2% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

3.  krok

daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Ak chcete poukázať 1,5% (2%) z dane v prospech nášho občianskeho združenia "Aktívni seniori", do príslušných kolóniek uveďte:
 • Sumu               1,5% (2%) z vašej dane, minimálne 8 EUR
 • IČO:                   42071186
 • Právna forma:    občianske združenie
 • Názov:               "Aktívni seniori" občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých 
 • Sídlo:                 Likavka 9, 034 95  Likavka 

4. krok

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech nášho občianskeho združenia "Aktívni seniori".
 
 

Poznámky:

- IČO sa do koloniek vypisuje zľava
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu
- okrem daňového priznania už právnická osoba nepodáva na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole

 

Dôležité termíny:

15. 2. 2015 -  posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov  na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2015 -   posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v  rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane
Ak fyzická alebo právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.
POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
 
30. 4. 2015 -  posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)